Artikel 1 – Informatie over Cofix

Naam onderneming: BV Advocatenkantoor P-J Van Aken, handelend onder de handelsnaam Cofix
Btw-nummer: 0761.348.545
Exploitatiezetel: 9000 Gent, Rooigemlaan 568
Telefoonnummer: 09 222 91 68
E-mail: info@co-fix.be
Beschikbaarheid: op werkdagen, tijdens de kantooruren, tenzij anders vermeld op de website.

Artikel 2 – Definities

Afspraak: Op de website kunnen afspraken worden geboekt door Gebruikers. Deze boeking houdt geen totstandkoming van een overeenkomst in en betreft enkel een afspraak waarbij de Gebruiker een vrijblijvende ontmoeting vastlegt met Cofix.
Gebruiker: Elke bezoeker van de Website.
Onderneming: BV Advocatenkantoor P-J Van Aken, handelend onder de handelsnaam Cofix.
Oplossingen: Webpagina’s waarop Afspraken kunnen worden geboekt, waarbij de Onderneming het aanbod afficheert dat aan de Gebruiker zal worden gedaan bij de ontmoeting van de Gebruiker met Cofix naar aanleiding van de gemaakte afspraak.
Website: De website van Cofix, www.Co-fix.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke Gebruiker van de Website, tenzij anders bepaald in de desbetreffende bepaling.

3.2. Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het boeken van een Afspraak, ter beschikking van de Gebruiker worden gesteld op een wijze die de Gebruiker in staat stelt de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Artikel 4 – Boeken van een afspraak

4.1. Op diverse pagina’s van de Website, o.a. ‘Oplossingen’ en ‘Contact’, kan een afspraak worden geboekt door de Gebruiker met de Onderneming. Deze boeking houdt enkel de belofte op het door de Gebruiker gekozen moment minstens 2 medewerkers van de Onderneming gelijktijdig te ontmoeten ofwel digitaal ofwel in het kantoor te Gent, Rooigemlaan 568.

Op deze ontmoeting kan de Gebruiker één van de Oplossingen die de Onderneming voorstelt, aanvaarden of afwijzen.

4.2. De gegevens van de Gebruiker voor het boeken van een afspraak worden enkel voor dat doeleinde gebruikt en voor verder communicatie per mail.

4.3. De Gebruiker kan geen nieuwe Afspraak maken, zo reeds een Afspraak werd geboekt en deze nog niet heeft plaatsgevonden.

4.4. Een afspraak die niet kan doorgaan, moet – zowel door de Onderneming als de Gebruiker – schriftelijk per mail of via de digitale agenda van de Gebruiker worden geannuleerd ten laatste 24u voor de gekozen datum en uur van aanvang van de Afspraak.

4.5. Gebruikers die als onderneming te definiëren vallen volgens het Wetboek Economisch Recht (WER) en niet tijdig annuleren, kunnen gehouden worden tot een forfaitaire vergoeding van 50,00 euro (excl. BTW) wegens het niet doorgaan van de Afspraak.

4.6. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet doorgaan van een afspraak die te wijten is aan overmacht.

Artikel 5 – Diensten

5.1. Het aantal Oplossingen is limitatief geafficheerd op de Website.

5.2. Naast deze Oplossingen kunnen andere dienstens worden verzocht en voorgesteld, in welk geval een offerte wordt opgemaakt.

5.3. Alle prijzen bij de Oplossingen zijn inclusief BTW tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Gebruiker.

5.4. Als bij een Oplossing ‘Schriftelijk advies’ of ‘Schriftelijk verslag’ bevat, betreft dit een aanbod dat wordt gedaan bij de ontmoeting n.a.v. een Afspraak, tot een tekst van minimaal 500 woorden en maximaal 750 woorden.

5.5. Voor verplaatsingen wordt een forfait van 60 eurocent per gereden kilometer gerekend, eveneens inclusief BTW.

Artikel 6 – Inhoud van de Website

6.1. De inhoud (artikelen, cases, etc.) op de Website is louter informatief bedoeld en houdt geen professioneel advies is, zodat de Onderneming daarvoor geen aansprakelijkheid kan dragen.

Voorbeelden die te downloaden zijn op de Website, zijn eveneens louter informatief bedoeld. De Gebruiker stemt er mee in dat het gebruik daarvan op eigen risico gebeurt.

Artikel 7 – Klachtenprocedure

7.1. Als de Gebruiker klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: info@co-fix.be

Artikel 8 – Toepasselijk recht

8.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit betekent dat de Aspraken via onze Website en alle geschillen of eisen nadien, die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht.

Artikel 9 – Varia

9.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden zijn van kracht, zoals weergegeven op het moment van de kennisname aanvaarding daarvan via de Website.

9.2. De Onderneming is gerechtigd op elke moment de functionaliteiten, de inhoud van de Website, waaronder Oplossingen, eenzijdig te wijzigen. Wat de Oplossingen betreft gelden deze zoals geafficheerd bij het maken van een Afspraak.

9.3. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of in voorkomend geval het Kanton Gent 1, zijn bevoegd.

9.4. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Algemene voorwaarden zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

9.5. Zowel de Privacy Policy als de Cookie Policy zijn aanvullend t.o.v. deze algemene voorwaarden.